Apoštolské vyznání víry

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země.

 

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného,

Pána našeho;

 

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Pontiem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;   

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa, 

sedí po pravici Boha,

Otce všemohoucího,

odtud přijde soudit

živé i mrtvé.

 

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou, 

společenství svatých, 

odpuštění hříchů, 

vzkříšení těla

a život věčný.

 

Amen.

 

Latinsky

Credo in Deum,

Patrem omnipotentem, 

Creatorem caeli et terrae.

 

Et in Iesum Christum,

Filium eius unicum,

Dominum nostrum;

 

qui conceptus est de Spiritu Sancto,

natus ex Maria Virgine,

passus sub Pontio Pilato,

crucifixus, mortuus, et sepultus;

descendit ad inferos,

tertia die resurrexit a mortuis;

ascendit ad caelos,

sedet ad dexteram Dei,

Patris omnipotentis,

inde venturus est iudicare

vivos et mortuos.

 

Credo in Spiritum Sanctum,

sanctam Ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem

et vitam aeternam.

 

Amen.