Malý katechismus

Dvě přikázání lásky

12.02.2019 19:33
1. Milovat budeš Pána Boha celým srdcem, celou duší, celou myslí a celou silou. 2. Milovat budeš svého bližního jako sebe samého.

Desatero Božích přikázání

12.02.2019 19:34
1. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš...

Církevní přikázání

12.02.2019 19:38
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid. 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok. 3. Přijmout svátost oltářní alespoň ve velikonoční době. 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny (Popeleční středa a Velký...

Základní pravdy víry

12.02.2019 19:39
1. Bůh je jeden. 2. Bůh je nejvýš spravedlivý. 3. Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý. 4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí vykoupil a na věky spasil. 5. Duše lidská je nesmrtelná.   6. Milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba.1. Bůh je jeden.   2. Bůh je...

Sedm darů Ducha svatého

12.02.2019 19:40
1. Dar moudrosti. 2. Dar rozumu. 3. Dar rady. 4. Dar síly. 5. Dar umění. 6. Dar zbožnosti. 7. Dar bázně Boží.

Plody Ducha svatého

12.02.2019 19:41
1. Láska 2. Radost 3. Pokoj 4. Trpělivost 5. Laskavost 6. Dobrota 7. Shovívavost 8. Mírnost 9. Věrnost 10. Skromnost 11. Zdrženlivost 12. Čistota

Sedm svátostí

12.02.2019 19:42
1. Křest 2. Biřmování 3. Eucharistie 4. Svátost smíření 5. Pomazání nemocných 6. Kněžství 7. Manželství

Podmínky dobré zpovědi

12.02.2019 19:42
  1. Zpytování svědomí 2. Lítost nad hříchy 3. Předsevzetí neboli vůle k polepšení a nápravě 4. Upřímná zpověď 5. Dostiučinění (pokání – Bohu a bližním). 2. Lítost nad hříchy   3. Předsevzetí neboli vůle k polepšení a nápravě   4. Upřímná zpověď   5. Dostiučinění...

Sedm hlavních hříchů

12.02.2019 19:44
1. Pýcha 2. Lakomství 3. Smilstvo 4. Hněv 5. Závist 6. Nestřídmost v jídle a pití 7. Lenost

Hříchy proti Duchu svatému

12.02.2019 19:46
1. Zoufat nad Božím milosrdenstvím. 2. Opovážlivě spoléhat na Božím milosrdenství. 3. Odpírat poznané pravdě. 4. Závidět a nepřát bližnímu Boží milost. 5. Zatvrdit se proti spasitelným radám a napomenutím. 6. Odkládat až do smrti pokání a obrácení.
1 | 2 >>