Základní

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.   Latinsky: In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.  Amen.

Otče náš

  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.   Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.   A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od...

Chvála Nejsvětější Trojice

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.   Latinsky Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.   Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.     Latinsky Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus...

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.   I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;   jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;    sestoupil do pekel, třetího dne vstal z...

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha,    Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,    všeho viditelného i neviditelného.   Věřím v jednoho Pána    Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,    který se zrodil z Otce    přede všemi věky:   Bůh z Boha,...

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas, Maria… Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria… Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých...

Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!   K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto...

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.   Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás...

Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.   Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.   Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.   A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do...

1 | 2 >>