Základní

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha,    Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,    všeho viditelného i neviditelného.   Věřím v jednoho Pána    Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,    který se zrodil z Otce    přede všemi věky:   Bůh z Boha,...

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.   I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;   jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;    sestoupil do pekel, třetího dne vstal z...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.   Latinsky Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Zdrávas Maria

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.   Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.     Latinsky Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus...

Otče náš

  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.   Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.   A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od...